ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଭିଡିଓ / ଛବି ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
ଏହି ଭିଡିଓ ଏବଂ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ଯେପରିକି ନାମ, ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ, ଠିକଣା ଆପଣ ଗୋପନୀୟ ରଖିବେ ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ମୋର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି ।
  • ଏହି ଭିଡିଓ ରୋଗ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ
  • ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୋଗ ନିରୂପଣ କରି ବିକଳ୍ପ ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଭିଡିଓ ସଂରକ୍ଷଣ, ରେଫର୍ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ
  • ଡାକ୍ତରୀ ରୋଗ ନିରୂପଣ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ତଥା ରିପୋର୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଭିଡିଓ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ