ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಟ್ರ್ಯಾ 6 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು